EQUIPE / TEAM

EQUIPE / TEAM  "SKATE to EXTINCTION"

Wallace Amaro
Hugo Freitas
Diego Macumba
Rafael Freitas
Rhuan Couzzi
Pablo Correa


                                       Foto:João Carlos Farias